ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า ภูคอกม้าแหล่งธรรม ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา
"พัฒนาคนให้เชี่ยวชาญ พัฒนางานให้สำเร็จตามเป้าหมาย "

พันธกิจการพัฒนา
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น
8. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

 

Additional information